სიტყვა: 輕量
პინიინი: qīng liáng
Antonyms:

重量

(zhòng liáng)