စာလုံး: 藍縷
ပင်းယင်း: lán lǚ
Antonyms:

鮮華

(xiān huá)