စာလုံး: 老式
ပင်းယင်း: lǎo shì
Antonyms:

新式

(xīn shì)