სიტყვა: 老式
პინიინი: lǎo shì
Antonyms:

新式

(xīn shì)