စာလုံး: 編新
ပင်းယင်း: biān xīn
Antonyms:

述古

(shù gǔ)