စာလုံး: 狼藉
ပင်းယင်း: láng jiè
Antonyms:

整齊

(zhěng qí)