စာလုံး: 殊途同歸
ပင်းယင်း: shū tú tóng guī
Antonyms:

背道而馳

(bèi dào ér chí)


南轅北轍

(nán yuán běi zhé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.