စာလုံး: 斂縮
ပင်းယင်း: liǎn suō
Antonyms:

緊縮

(jǐn suō)


擴展

(kuò zhǎn)