စာလုံး: 打草驚蛇
ပင်းယင်း: dǎ cǎo jīng shé
Antonyms:

欲擒故縱

(yù qín gù zòng)