စာလုံး: 寡聞
ပင်းယင်း: guǎ wén
Antonyms:

多聞

(duō wén)