စာလုံး: 大年
ပင်းယင်း: dà nián
Antonyms:

小年

(xiǎo nián)