စာလုံး: 一去不復返
ပင်းယင်း: yī qù bù fù fǎn
Antonyms:

反覆無常

(fǎn fù wú cháng)