စာလုံး: 蹲点
ပင်းယင်း: dūn diǎn
Antonyms:

跑面

(pǎo miàn)