სიტყვა: 蹲点
პინიინი: dūn diǎn
Antonyms:

跑面

(pǎo miàn)