စာလုံး: 细微
ပင်းယင်း: xì wēi
Antonyms:

巨大

(jù dà)


重大

(zhòng dà)


明显

(míng xiǎn)


显著

(xiǎn zhù)