စာလုံး: 稀饭
ပင်းယင်း: xī fàn
Antonyms:

乾饭

(gān fàn)