სიტყვა: 稀饭
პინიინი: xī fàn
Antonyms:

乾饭

(gān fàn)