စာလုံး: 流言蜚语
ပင်းယင်း: liú yán fēi yǔ
Antonyms:

金玉良言

(jīn yù liáng yán)