စာလုံး: 洁白
ပင်းယင်း: jié bái
Antonyms:

霉黑

(méi hēi)


污黑

(wū hēi)