Paraula: 洁白
Pinyin: jié bái
Antonyms:

霉黑

(méi hēi)


污黑

(wū hēi)