စာလုံး: 毫不留情
ပင်းယင်း: háo bù liú qíng
Antonyms:

手下留情

(shǒu xià liú qíng)