စာလုံး: 毫不留情
ပင်းယင်း: háo bù liú qíng
Antonyms:

手下留情

(shǒu xià liú qíng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.