शब्द: 毫不留情
पिनयिन: háo bù liú qíng
Antonyms:

手下留情

(shǒu xià liú qíng)