0
စာလုံး: 果断
ပင်းယင်း: guǒ duàn
Antonyms:

踟蹰

(chí chú)


犹豫

(yóu yù)


踌躇

(chóu chú)


迟疑

(chí yí)