စာလုံး: 朱文
ပင်းယင်း: zhū wén
Antonyms:

白文

(bái wén)