სიტყვა: 朱文
პინიინი: zhū wén
Antonyms:

白文

(bái wén)