စာလုံး: 无孔不入
ပင်းယင်း: wú kǒng bù rù
Antonyms:

无懈可击

(wú xiè kě jī)