စာလုံး: 敛缩
ပင်းယင်း: liǎn suō
Antonyms:

紧缩

(jǐn suō)


扩展

(kuò zhǎn)