စာလုံး: 才气过人
ပင်းယင်း: cái qì guò rén
Antonyms:

才疏学浅

(cái shū xué qiǎn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.