Soʻz: 才气过人
Pinyin: cái qì guò rén
Antonyms:

才疏学浅

(cái shū xué qiǎn)