စာလုံး: 快事
ပင်းယင်း: kuài shì
Antonyms:

惨事

(cǎn shì)


惨剧

(cǎn jù)