სიტყვა: 快事
პინიინი: kuài shì
Antonyms:

惨事

(cǎn shì)


惨剧

(cǎn jù)