စာလုံး: 孤岛
ပင်းယင်း: gū dǎo
Antonyms:

群岛

(qún dǎo)