စာလုံး: 奸滑
ပင်းယင်း: jiān huá
Antonyms:

忠厚

(zhōng hòu)