0
စာလုံး: 夹注
ပင်းယင်း: jiā zhù
Antonyms:

旁注

(páng zhù)


脚注

(jiǎo zhù)


眉批

(méi pī)