0
Soʻz: 夹注
Pinyin: jiā zhù
Antonyms:

旁注

(páng zhù)


脚注

(jiǎo zhù)


眉批

(méi pī)