စာလုံး: 大盘
ပင်းယင်း: dà pán
Antonyms:

小盘

(xiǎo pán)