စာလုံး: 号哭
ပင်းယင်း: hào kū
Antonyms:

饮泣

(yǐn qì)