სიტყვა: 号哭
პინიინი: hào kū
Antonyms:

饮泣

(yǐn qì)