စာလုံး: 勇夫
ပင်းယင်း: yǒng fū
Antonyms:

怯夫

(qiè fū)