စာလုံး: 共同
ပင်းယင်း: gòng tóng
Antonyms:

单独

(dān dú)


独自

(dú zì)