စာလုံး: 俗念
ပင်းယင်း: sú niàn
Antonyms:

雅意

(yǎ yì)