სიტყვა: 俗念
პინიინი: sú niàn
Antonyms:

雅意

(yǎ yì)