Žodis: 辯護
Pinyin: biàn hù
Antonyms:

公訴

(gōng sù)


批駁

(pī bó)


指控

(zhǐ kòng)