Žodis: 辭退
Pinyin: cí tuì
Antonyms:

聘請

(pìn qǐng)