Žodis: 濫造
Pinyin: làn zào
Antonyms:

粗製

(cū zhì)


精製

(jīng zhì)