Žodis: 才疏學淺
Pinyin: cái shū xué qiǎn
Antonyms:

博學多才

(bó xué duō cái)


才高行潔

(cái gāo xíng jié)


真才實學

(zhēn cái shí xué)


學問淵博

(xué wèn yuān bó)


才氣過人

(cái qì guò rén)


滿腹經綸

(mǎn fù jīng lún)


學富五車

(xué fù wǔ chē)


大才盤盤

(dà cái pán pán)


經天緯地

(jīng tiān wěi dì)


胸無點墨

(xiōng wú diǎn mò)


才高八斗

(cái gāo bā dǒu)