Žodis: 愀然
Pinyin: qiǎo rán
Antonyms:

欣然

(xīn rán)