Žodis: 太平蓋世
Pinyin: tài píng gài shì
Antonyms:

安居樂業

(ān jū lè yè)


天下太平

(tiān xià tài píng)


兵連禍結

(bīng lián huò jié)


兵荒馬亂

(bīng huāng mǎ luàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.