Žodis: 过河拆桥
Pinyin: guò hé chāi qiáo
Antonyms:

没齿难忘

(méi chǐ nán wàng)


风雨同舟

(fēng yǔ tóng zhōu)


饮水思源

(yǐn shuǐ sī yuán)


感恩图报

(gǎn ēn tú bào)


没身不忘

(méi shēn bù wàng)


没世不忘

(méi shì bù wàng)


没齿不忘

(méi chǐ bù wàng)


知恩图报

(zhī ēn tú bào)