Žodis: 节节失利
Pinyin: jié jié shī lì
Antonyms:

节节败退

(jié jié bài tuì)


溃不成军

(kuì bù chéng jūn)


望风披靡

(wàng fēng pī mí)


节节胜利

(jié jié shèng lì)


风声鹤唳

(fēng shēng hè lì)


势如破竹

(shì rú pò zhú)


所向披靡

(suǒ xiàng pī mí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.